Privacy statement

Privacy Statement Nederlandse Beauty School

Nederlandse Beauty School Nederlandse Beauty School, gevestigd aan Wijnhaven 72-86 3011WT Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 Contactgegevens:

http://www.nederlandse-beautyschool.nl
Wijnhaven 72-86
3011WT
Rotterdam
+31104145817

 

Functionaris gegevensbescherming
Mark Schors is de Functionaris Gegevensbescherming van Nederlandse Beauty School. Hij/zij is te bereiken via info@nederlandse-beautyschool.nl. 


Persoonsgegevens die wij verwerken
Nederlandse Beauty School verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nederlandse-beautyschool.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Nederlandse Beauty School verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- afhandeling van uw betaling
- verzending van onze nieuwsbrief
- bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te voeren
- informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming
Nederlandse Beauty School neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nederlandse Beauty School) tussen zit.

 

Nederlandse Beauty School gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Naam programma: Constant Contact
Functie: Email Programma
Belang: informeren van klanten betreffende product en dienst
Gevolgen voor betrokkenen: sec registratie van gegevens en bereikbaarheid enkel en alleen vanuit de organisatie


Naam programma: Snelstart
Functie: CRM systeem
Belang: Opslaan gegevens klant tbv facturatie en correcte administratie
Gevolgen voor betrokkenen: sec registratie van gegevens en bereikbaarheid enkel en alleen vanuit de organisatie

 

Nederlandse Beauty School bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 


Wij hanteren een bewaartermijn van 3 jaar voor de volgende persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

 

De Nederlandse Beauty School hanteert 3 jaren als bewaartermijn omdat gegevens hierna nier meer relevant ingezet kunnen worden voor sales doeleinden en de betreffende personen commercieel contact mogelijk als ongewenst en onprettig kunnen ervaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Nederlandse Beauty School verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Nederlandse Beauty School gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nederlandse Beauty School.


U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nederlandse-beautyschool.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Nederlandse Beauty School wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Nederlandse Beauty School neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nederlandse-beautyschool.nl

CRKBO NRTO

Volg ons op: Instagram Facebook YouTube