Klachtenprocedure

Klachtenprocedure Nederlandse Beauty School

Een geuite klacht wordt in principe zo goed mogelijk opgelost door de verantwoordelijke werknemer waar de klacht betrekking op heeft. Mocht de klacht volgens de klager niet afdoende worden afgehandeld, dan treedt de volgende procedure in werking.

Binnen de Nederlandse Beauty School is meneer M. Schors (Management) verantwoordelijk voor het aannemen van klachten. Een klacht is iedere melding van een deelnemer aan een opleiding van Nederlandse Beauty School, waaruit blijkt dat niet aan diens verwachting is voldaan.

Aanname en beheer van klachten

Bij aanname van een klacht wordt een klachtdossier opgebouwd door de klachtenverantwoordelijke. Hier staat ten minste de volgende voorgeschreven gegevens in:

 • de NAW-gegevens van de klager en desbetreffende student
 • de indieningsdatum van de klacht;
 • de naam van de klachtverantwoordelijke;
 • een omschrijving van de klacht;
 • de datum en de wijze van afhandeling van de klacht;
 • de gevoerde correspondentie met betrekking tot de klacht;
 • de status van de klacht (in behandeling/afgehandeld).

 • Klachten worden gedurende één jaar bewaard na de datum van afhandeling. De klachtenprocedure is door een ieder opvraagbaar bij de klacht-verantwoordelijke, en dient te worden verstrekt zonder opgaaf van reden.

  Klachten worden centraal geregistreerd onder toezicht van de klachtenverantwoordelijke.

  Een klacht dient te voldoen aan de volgende voorwaarden alvorens deze in behandeling wordt genomen:

 • Klachten worden schriftelijk of via e-mail ingediend bij de onderneming
 • Klachten dienen altijd voorzien te zijn van:
  1. Naam van de student waar het om gaat. (Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen)
  2. Naam opleiding
  3. Naam docent
  4. Datum start opleiding
  5. Aard van de klacht
 • Schriftelijke klachten dienen een adres of mailadres te bevatten zodat er een reactie gegeven kan worden
 • De klager heeft te allen tijde inzage in het klachtendossier voor wat betreft voornoemde voorgeschreven gegevens. De klachtverantwoordelijke bevestigt de klager schriftelijk dat de klacht in behandeling is genomen. De klager ontvangt binnen tien werkdagen een schriftelijke reactie. Blijkt deze termijn niet haalbaar, dan wordt klager hierover tijdig (ruim voor het verstrijken van deze periode) schriftelijk bericht met vermelding van de reden van de vertraging en de termijn waarbinnen wel zal worden gereageerd.

  Klachtenafhandeling

  De klachtverantwoordelijke:

 • bestudeert het dossier waarop de klacht betrekking heeft en verzamelt verder alle relevante informatie;
 • wint eventueel nadere informatie in bij de klager en andere betrokkenen;
 • beoordeelt het dossier en de nader verkregen informatie en bekijkt deze in verhouding tot de argumenten van de klager;
 • neemt een standpunt in;
 • informeert de klager schriftelijk en gemotiveerd over dit standpunt
 • legt het standpunt vast in het klachtdossier.
 • Geschilbeslechting

  De klager die niet akkoord gaat met het door de klachtverantwoordelijke ingenomen standpunt wordt gewezen op de formele interne vervolgprocedure. De Nederlandse Beauty School is lid van het NRTO. Het geschil wordt in behandeling genomen door de geschillencommisie particuliere onderwijsinstellingen. www.degeschillencommisie.nl.

  Vertrouwelijkheid

  Nederlandse Beauty School, zijn personeel en/of voor Nederlandse Beauty School werkzame personen zullen de door de opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Nederlandse Beauty School conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

  CRKBO NRTO

  Volg ons op: Instagram Facebook YouTube