Inschrijfformulier

Als je wil investeren in jezelf en in je toekomst ben je bij de Nederlandse Beauty School aan het goede adres. De Nederlandse Beauty School is de nummer 1 in de wereld van Beauty!

Persoonlijke gegevens
Gegevens ouder / voogd / betaler
Voor welke opleiding wil je je inschrijven?

(Inclusief, indien van toepassing: readers, fotografie, examen en evt. herexamen)

Wil je deze opleiding combineren?

(Inclusief, indien van toepassing: readers, fotografie, examen en evt. herexamen)

Kies je betalingswijze voor het lesgeld
Gegevens ouder / voogd / betaler
Kies je betalingswijze voor de eenmalige aanbetaling van € 250,-
Betaling per iDEAL
Gespreide betaling via Mijnbetaalplan
Inschrijvingsvoorwaarden

Lees de onderstaande voorwaarden door en accepteer deze bij akkoord.

Inschrijving vindt plaats door toezending van het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier aan het adres van de Nederlandse Beauty School (kvk:24367442).

Tevens dient u een kopie van uw Nederlands Paspoort of id-kaart/ Verblijfsvergunning in te leveren. Gelijk met uw inschrijfformulier, € 250,- overmaken. Deze betaling dient binnen 3 weken na het insturen van het inschrijfformulier te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL36ABNA0599353600 t.n.v. De Nederlandse BeautySchool te Rotterdam.

Dit bedrag is al verrekend met de overige lestermijnen. Na ontvangst van het inschrijfformulier en de € 250,- ontvangt u een bevestiging van de inschrijving.

Met de ontvangst van het inschrijfformulier en de € 250,- komt de overeenkomst met de Nederlandse Beauty School tot stand en zijn de volledige opleidingskosten verschuldigd, met dien verstande dat deze conform de vastgestelde maandelijkse termijnen automatisch zullen worden geïncasseerd.

De Nederlandse Beauty School behoudt zich het recht voor om inschrijfformulieren als niet ontvangen te beschouwen, indien de voornoemde € 250,- (die met uw lesgeld verrekend zijn) niet binnen de termijn van 3 weken is ontvangen.

Annulering

De datum waarop de € 250,- inschrijfgeld zijn bijgeschreven op bankrekeningnummer NL36ABNA0599353600 van de Nederlandse Beauty School is de datum, waarop u definitief staat ingeschreven op de Nederlandse Beauty School.

U heeft dan 2 weken bedenktijd om uw aankoop te annuleren en de aanbetaling van € 250,- gecrediteerd te krijgen. Deze creditering ontvangt u binnen 14 dagen op de rekening waarvan het bedrag was gestort.

Annulering in geval van ziekte

Indien u door ziekte niet kunt deelnemen aan de opleiding dient u dit schriftelijk, vergezeld met een verklaring van de specialist waar u op dat moment onder behandeling bent, een verklaring waarin vermeld staat, dat het voor u niet mogelijk is i.v.m. met uw klachten,niet aan de opleiding op dat moment kunt deelnemen te sturen naar de directie van de Nederlandse Beauty School.
In dat geval zal door de directie bekeken worden wanneer u bij een eerstvolgende opleiding de lessen kunt inhalen. Uw betalingsverplichting wordt in dat geval echter niet doorgeschoven. Van uitstel van betaling zal dan dus geen sprake zijn.

Inschrijvingen gaan op volgorde van binnenkomst. Indien er geen plaats meer is op de opleiding, laat de Nederlandse Beauty School u dit per omgaande weten en worden de 250,- per omgaande terug gestort.
De Nederlandse Beauty School is gerechtigd opleidingen te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelname en/of onvoorziene omstandigheden. 

Automatische Incasso

Op de eerste betaling na, worden de verschuldigde bedragen d.m.v. automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Deze machtiging wordt u tezamen met de bevestiging toegezonden en dient binnen twee weken te worden geretourneerd. U dient ervoor te zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening aanwezig is. Per stornering zal een bedrag ad € 25,- in rekening worden gebracht. De Nederlandse Beauty School behoudt zich het recht voor u de toegang tot de lessen en/of deelname aan het examen te weigeren, totdat het verschuldigde is voldaan. De bovenstaande bedragen worden rond de 28e van de desbetreffende maand van uw rekening afgeschreven.

Het is niet mogelijk om lesgelden contant te voldoen, de termijnen lesgeld gaan via automatische incasso, een ieder is dit verplicht.

Schoolvakanties

De schoolvakanties worden gegeven zoals deze door het Ministerie van Onderwijs zijn vastgesteld voor de regio Rotterdam, Amsterdam en omstreken. Wanneer u besluit buiten de vastgestelde schoolvakanties op vakantie te gaan, is dit op uw eigen verantwoordelijkheid. De gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

Rente en buitengerechtelijke kosten

Rente wordt verschuldigd over het totaal van de nog verschuldigde opleidingskosten vanaf de dag van de stornering, zijnde de datum waarop u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim komt te verkeren. Deze rente bedraagt 3% per maand.

Bij herhaaldelijke storneringen zal de vordering terzake het verschuldigde opleidingsgeld en de verschuldigde rente uit handen worden gegeven. De schade, te weten de buitengerechtelijke kosten die de Nederlandse Beauty School aan deze derde verschuldigd zal zijn, zal op u worden verhaald. Deze schade wordt vastgesteld op 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 80,-.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen bij uitsluiting van iedere andere rechterlijke of arbitrale instantie worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. De Nederlandse Beauty School is gerechtigd een student uit te schrijven en de inschrijving te ontbinden van een opleiding bij wangedrag van hem of haar dan wel meegebrachte modellen en/of het niet nakomen van zijn of haar betalingsverplichting.

Studiefinanciering en OV-jaarkaart

Voor alle opleidingen aan de Nederlandse Beauty School geldt dat u GEEN recht heeft op studiefinanciering en/of OV-jaarkaart. Aangezien de Nederlandse Beauty School een particuliere opleidingsinstelling is. Wij geven alleen leerlingen van de opleidingen Allround 3, 3.5 en 4 dagen in de week GRATIS een NS kortingsjaarkaart. (40% korting)

Het lesmateriaal blijft ten allen tijden het eigendomsrecht van de Nederlandse Beauty School. Op de verstrekte lesdocumentatie berust het copyright van de Nederlandse Beauty School.

Privacy

Studentgegevens worden niet gedeeld met derden. De Nederlandse Beauty School is gerechtigd om de door de Nederlandse Beauty School gemaakte foto's van studentenwerk en/of studentenactiviteiten voor diverse doeleinden, zoals onder andere op de website en/of Social Media te gebruiken. 

In geval van weercode oranje of rood heeft de Nederlandse Beauty School het recht om een lesdag op te schorten. Bij ziekte van een docent zal de Nederlandse Beauty School zo spoedig mogelijk vervanging zoeken en anders ook een lesdag opschorten. Dit betreffen namelijk situaties van overmacht. Dit is ook van toepassing bij ziekte van een docent. Dit betreffen situaties van overmacht.

Met de inschrijving voor een opleiding de aanbetaling van de 250,- euro aan de Nederlandse Beauty School geeft u aan dat u akkoord gaat met voornoemde voorwaarden.

Handtekening

Volg ons op: Instagram Facebook YouTube